top of page
salesforce.png
Limitless-technologies-poziom.jpg
veritas-partner-platinum-logo.jpg
REGULAMINY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "ŚWIĄTECZNA PROMOCJA"

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Świąteczna promocja”.

 2. Organizatorem Promocji jest Limitless Technologies Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), adres: ul. Stawki 2, NIP: 676-257-96-45. Promocja jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego veritas-store.pl.

 3. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 40% na zakup produktów Veritas Backup Exec oraz Desktop and Laptop Option.

 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.12.2020 r. i trwa do 20.01.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

 5. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie. Po złożeniu zamówienia cena w walucie PLN może ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu waluty.

 6. Aby skorzystać z rabatu, w koszyku należy użyć kodu promocyjnego: "ŚWIĘTA40". Rabat zostanie naliczony automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 7. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie.

 8. Promocja dotyczy wyłącznie nowych licencji z kategorii Backup Exec oraz Desktop and Laptop Option. 

 9. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

 11. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi. 

 12. Rabatu nie można wymienić na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

 13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 14. Otrzymanie upustu wymaga potwierdzenia rejestracji przez producenta w związku z czym Organizator zastrzega możliwość anulowania zamówienia w ciągu 24h od zamówienia.

 15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Polityki Prywatności opublikowanych na stronie: https://www.veritas-store.pl/polityka

 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

bottom of page